Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Afspraak-Maker

 

  1. Inleiding

1.1. Afspraak-Maker BV (“Afspraak-Maker”) biedt diensten aan waarmee consumenten online afspraken kunnen maken met bedrijven naar keuze, voornamelijk gericht op sectoren zoals Beauty en Wellness, Gezondheidszorg, Sport en Ontspanning, en Zakelijke Dienstverlening. Dit kan geschieden via de websites van de bedrijven met geïntegreerde widgets of via een link naar de persoonlijke webpagina van het bedrijf op Afspraak-maker.nl. Tevens is het mogelijk consumenten simpelweg een link te verschaffen waarmee zij afspraken kunnen maken.

 

1.2. Consumenten hebben de mogelijkheid om 24 uur per dag, zeven dagen per week een bedrijf naar keuze te selecteren, contactgegevens in te voeren en een afspraak te plannen. Na het maken van een afspraak ontvangt de consument één of meerdere berichten, eventueel een bevestigingscode/link, gevolgd door een afspraakbevestiging. Deze berichten woorden via een e-mail verstuurd naar de klant. Indien gewenst kan een consument enkele dagen voor de afspraak een herinnering per e-mail ontvangen, afhankelijk van de wensen van het bedrijf. Bedrijven kunnen met deze functionaliteit extra diensten aanbieden en beschikken over een online-agendafunctionaliteit. De diensten van Afspraak-Maker, inclusief alle bijbehorende (telecommunicatie) apparatuur, software en databestanden, worden hierna aangeduid als de “diensten.”

 

1.3. De diensten zijn beschikbaar voor consumenten die afspraken willen maken met bedrijven die zijn aangesloten bij Afspraak-Maker. Bedrijven worden als “aangesloten” beschouwd wanneer zij zich registreren bij Afspraak-Maker.

 

1.4. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) vormen de overeenkomst tussen een bedrijf en Afspraak-Maker. Deze overeenkomst treedt in werking zodra een bedrijf zich registreert bij Afspraak-Maker. Registratie gebeurt door het stappenproces te volgen zoals beschreven op de website van Afspraak-Maker. Na het aanmelden van een bedrijf bij Afspraak-Maker, zal het bedrijf een email ontvangen waarin wordt vermeld dat bij activatie van het account, de gebruiker akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Afspraak-Maker (dit komt neer op aanvaarding van het aanbod van Afspraak-Maker).

 

1.5. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op bedrijven en niet op consumenten die de diensten gebruiken.

 

1.6. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar voor raadpleging en download.

 

1.7. In het geval dat een bepaling in de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

1.8. Afspraak-Maker behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan bedrijven. Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijven om regelmatig te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de website van Afspraak-Maker. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van publicatie op de website en vervangen onmiddellijk de voorgaande versie van de Algemene Voorwaarden.

 

 

2 Persoonlijke Gegevens van de Klant

 

2.1. Afspraak-Maker verstrekt het bedrijf de persoonlijke gegevens van de klant die een afspraak maakt met het bedrijf, zodat het bedrijf contact kan opnemen met de klant met betrekking tot de gemaakte afspraak.

 

2.2. Een bedrijf kan Afspraak-Maker via e-mail verzoeken om zijn/haar account te verwijderen, inclusief alle bijbehorende gegevens zoals afspraken en klantinformatie. Dit verzoek zal binnen een week definitief worden uitgevoerd.

 

2.5. Afspraak-Maker behoudt zich het recht voor om accounts die gedurende een jaar of langer inactief zijn te verwijderen, samen met alle bijbehorende gegevens zoals klantinformatie en afspraken.

 

2.3. Als het bedrijf van plan is om de persoonlijke gegevens van de klant te gebruiken voor promotie- en marketingdoeleinden, moet het bedrijf dit rechtstreeks met de klant afhandelen. De Privacy Policy van Afspraak-Maker, te vinden op www.Afspraak-Maker.nl/privacy, biedt hier geen ondersteuning voor. Het bedrijf kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl).

 

2.4. De verplichting van Afspraak-Maker om persoonlijke gegevens van een klant aan een bedrijf te verstrekken, is beperkt tot wat is toegestaan door de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid van Afspraak-Maker zoals vermeld op de website, en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). Afspraak-Maker biedt echter de benodigde tools aan het bedrijf om te voldoen aan de AVG, inclusief het recht van een klant om vergeten te worden.

 

 

3 Kosten voor het Gebruik van de Diensten

 

3.1. Afspraak-Maker brengt het bedrijf een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar in rekening voor het gebruik of de beschikbaarstelling van de online agenda-diensten. De tarieven zijn te vinden op afspraak-maker.nl/prijzen en zijn exclusief btw.

 

3.3. Voor elke afspraak die een klant maakt, zal Afspraak-Maker minstens één of twee e-mails verzenden: hetzij één of meer e-mail bericht(en) met een bevestigingscode (link) die online moet worden ingevoerd om de afspraak te bevestigen (indien ingesteld door de dienstverlener), hetzij één of meer e-mail bericht(en) met een afspraakbevestiging, inclusief de datum, plaats en tijd van de afspraak. Het bedrijf heeft ook de optie om de klant één (of meerdere) dag(en) voor de afspraak een herinnering te sturen via e-mail.

 

3.4. Afspraak-Maker kan naar wens ook e-mails naar het bedrijf sturen met de volgende informatie:

 

E-mails om te melden dat een klant een nieuwe afspraak heeft gemaakt;

E-mails om te melden dat een door de klant gemaakte afspraak is geannuleerd;

 

3.5 Voor het verzenden van e-mails naar klanten brengt Afspraak-Maker geen kosten in rekening.

 

3.6 Het gebruik van het reserveringssysteem vormt de basis en is altijd vereist om andere diensten af te kunnen nemen.

 

3.7 Fair Use: Afspraak-Maker behoudt het recht om af te wijken van bestaande kosten en/of dienstverlening als zij van mening is dat het gebruik van de dienst onevenredig is in vergelijking met de inkomsten en inspanningen voor Afspraak-Maker. Afspraak-Maker kan eenzijdig de kosten voor het bedrijf verhogen, de dienstverlening en/of functionaliteit beëindigen of verminderen, zonder enige aansprakelijkheid voor Afspraak-Maker.

 

4 Proefperiode

 

4.1. In de eerste maand na aanmelding voor het gebruik van Afspraak-Maker-diensten geldt een proefperiode (de “Proefperiode”). Gedurende de Proefperiode kan het bedrijf kosteloos gebruikmaken van de diensten, met eventuele uitzondering van bepaalde add-ons die door Afspraak-Maker aan gebruikers worden vrijgesteld.

 

4.2. De Proefperiode eindigt automatisch na één maand na de aanmelding. Aanmelding wordt gedefinieerd als het moment waarop de klant het account activeert via de link in de mail, toegestuurd na de aanvraag via de “Aanmelden” pagina.

 

4.3. De Proefperiode loopt automatisch af. Na afloop van de proefperiode verschijnt er een scherm waarop betaald kan worden. Pas nadat er is betaald, kan het bedrijf weer toegang krijgen tot alle diensten. Afspraak-Maker stuurt het bedrijf een herinneringse-mail één week voor het einde van de Proefperiode.

 

 

 

5 Betaling

 

5.1. De betaling van de vaste maandelijkse kosten gebeurt bij voorkeur per factuur of via de betalingen binnen de Afspraak-Maker omgeving voor gebruikers.

 

5.2. De betaling wordt vooruitbetaald, afhankelijk van de keuze van de dienstverlener, per kwartaal of jaar. Betalingen worden niet gerestitueerd als de dienstverlener binnen zijn afgenomen contractduur (kwartaal of jaar) geen gebruik meer wil maken van het systeem. De betalingswijze heeft geen invloed op de betalingstermijn. Bij betaling via handmatige factuur moet de klant binnen 14 dagen zelf het bedrag overmaken naar rekening dat met de gebruiker wordt gecommuniceerd.

 

In het geval dat er zonder overleg met Afspraak-Maker een stornering plaatsvindt omdat het bedrijf het niet eens is met de betaling of de incasso, zal het account onmiddellijk worden geblokkeerd.

 

Zonder opzegging wordt het abonnement steeds automatisch verlengd voor dezelfde periode. Opzegging moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan via info@afspraak-maker.nl, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand vóór het einde van de (incasso)termijn.

 

6 Intellectueel Eigendom

 

6.1. De auteursrechten en alle andere mogelijke intellectuele eigendomsrechten op de werken die worden gebruikt in het kader van de diensten van Afspraak-Maker, berusten bij Afspraak-Maker.

 

6.2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen het bedrijf en Afspraak-Maker heeft het bedrijf het recht om de werken te gebruiken voor het beoogde doel van de overeenkomst. Het recht omvat echter geen overdracht van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen het bedrijf en Afspraak-Maker dient het bedrijf onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de werken en dit gebruik gestaakt te houden.

 

6.3. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Afspraak-Maker is het het bedrijf niet toegestaan om de gebruiksrechten die het op grond van de Algemene Voorwaarden heeft verkregen over te dragen, in sublicentie te geven of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

 

6.4. Indien er sprake is van schending van de bepalingen in dit artikel 6 (Intellectueel Eigendom), verbeurt het bedrijf een direct opeisbare boete van € 5.000,-, vermeerderd met € 1.000,- per dag of gedeelte daarvan dat de schending voortduurt, onverminderd het recht van Afspraak-Maker om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

7 Duur en Opzegging

 

7.1. De overeenkomst tussen het bedrijf en Afspraak-Maker op basis van de Algemene Voorwaarden is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd. Het contract vervalt en de werking van de software stopt bij niet-betaling.

 

7.2. Bedrijven die zich nog in de Proefperiode bevinden, beëindigen de proefperiode door geen betaling te doen, waardoor het account na 30 dagen inactief wordt. Indien het bedrijf later het account opnieuw wil activeren, dient eerst een betaling plaats te vinden.

 

7.3. Opzegging dient te geschieden per e-mail naar info@afspraak-maker.nl. Het bedrijf dient zelf te verifiëren of de e-mail daadwerkelijk door Afspraak-Maker is ontvangen. Betalingen worden niet gerestitueerd als de dienstverlener binnen zijn afgenomen contractsduur (kwartaal of jaar vooruit) geen gebruik meer wil maken van het systeem.

 

7.4. Deze regels over duur en opzegging werden ook vermeld op de website op de pagina waarop het bedrijf zich heeft aangemeld voor het gebruik van de diensten.

 

8 Disclaimer en uitsluiting van aansprakelijkheid

 

8.1. Afspraak-Maker verwerkt de gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de diensten op een uiterst zorgvuldige wijze. Afspraak-Maker staat echter niet garant dat de gegevens van bedrijven en consumenten te allen tijde volledig, correct en actueel zijn, noch staat zij garant voor de volledigheid, juistheid, actualiteit en rechtmatigheid van de informatie op de website.

 

8.2. Afspraak-Maker biedt geen enkele garantie (uitdrukkelijk of impliciet), toezegging of vrijwaring met betrekking tot de kwaliteit, juistheid en geschiktheid van de diensten, bedrijfsgegevens van bedrijven en persoonsgegevens van consumenten voor de beoogde doeleinden. Afspraak-Maker kan met name niet garanderen dat de diensten te allen tijde ononderbroken zullen werken, vrij zullen zijn van virussen, trojans en andere fouten en gebreken, en dat derden en consumenten geen onrechtmatig gebruik van de diensten zullen maken. Afspraak-Maker heeft te allen tijde de bevoegdheid om bestaande functionaliteiten te wijzigen en/of te verwijderen, evenals om functionaliteiten en/of dienstverlening op een andere manier te tariferen.

 

8.3. De website bevat verwijzingen naar de websites van bedrijven en andere derden, bijvoorbeeld via hyperlinks, banners of knoppen. Afspraak-Maker heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet aansprakelijk voor deze websites.

 

8.4. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat hij of zij van de diensten maakt. Het bedrijf vrijwaart Afspraak-Maker volledig tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot schade of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de diensten.

 

 

8.5. Afspraak-Maker kan de mogelijkheid van online betalingen tussen het bedrijf en de consument faciliteren. De gelden van de consument worden ontvangen op een aparte rekening bij Afspraak-Maker en worden maandelijks of tweewekelijks uitbetaald aan het bedrijf, waarbij transactiekosten in mindering kunnen worden gebracht. Bij sommige betaalmethoden kan het gebeuren dat de bedragen om diverse redenen worden teruggevorderd door de uitgever van de betaalmethode, zoals bijvoorbeeld fraude of geschillen met de consument (chargeback). In sommige gevallen kunnen extra kosten worden geassocieerd met dergelijke terugvorderingen. Afspraak-Maker fungeert uitsluitend als tussenpersoon en het risico met betrekking tot chargebacks en gerelateerde kosten ligt volledig bij het bedrijf dat online klantbetalingen aanbiedt aan zijn/haar klanten. Afspraak-Maker zal eventuele chargebacks en aanvullende kosten verhalen op het bedrijf. Indien het bedrijf in gebreke blijft, kan Afspraak-Maker het account onmiddellijk afsluiten en eventueel een incassoprocedure tegen het bedrijf starten.

 

8.6. In geen geval is Afspraak-Maker en/of de personen die voor Afspraak-Maker werken aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade, winstverlies, verlies van orders en juridische kosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de diensten.

 

8.7. Deze beperking van de aansprakelijkheid van Afspraak-Maker en/of de personen die voor Afspraak-Maker werken is eveneens van toepassing op, maar niet beperkt tot, het niet goed functioneren van software en gegevensbestanden die worden gebruikt ten behoeve van de diensten.

 

8.8. Indien Afspraak-Maker en/of de personen die voor Afspraak-Maker werken om welke reden dan ook toch aansprakelijk worden bevonden voor enige schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag van € 500,-. Deze bepaling in artikel 8.7 laat de uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in artikel 8.5 onverlet.

 

8.9. Deze uitsluitingen zijn niet van toepassing indien schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Afspraak-Maker en/of de personen die voor Afspraak-Maker werken.

 

9 Toepasselijk recht en geschillenregeling

 

9.1. De Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten die daarmee samenhangen, alsmede alle verplichtingen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door Nederlands recht.

 

9.2. Vragen en klachten met betrekking tot de diensten of Afspraak-Maker kunnen worden gericht aan Afspraak-Maker.nl per e-mail naar info@Afspraak-Maker.nl.

 

9.3. Geschillen tussen het bedrijf en Afspraak-Maker die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en de in artikel 9.1 genoemde overeenkomsten, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.